Xircom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pragnie poinformować, że zrealizowała projekt pt.:

„Budowa i wdrożenie systemu B2B wspierającego współprace miedzy wnioskodawca i partnerami  biznesowymi”

współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz w formie dotacji celowej w ramach Programu Operacyjnego

Innowacyjna Gospodarka, na lata 2007-2013  (www.poig.gov.pl):

Oś priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne

Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

 

Numer umowy: UDA-POIG.08.02.00-26-001/14-00

Wartość Projektu: 1 817 500,00 PLN

Wartość dofinansowania: 1 209 400,00 PLN


 Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka